New Designs

Ik had een enorme opleving deze week. Een gevoel dat mijn webshop vleugels nam. Maar liefst twee pakketjes kon ik klaar maken voor verzending. Een naar Florida, USA en een naar een plek in Nederland waar ik nog nooit van gehoord heb. De wereld is groot!

Vier artikelen van Nomadicreation vonden hun weg vanuit het huis niet ver van de rivier de Mark naar verre oorden. Dat het geen zelf gemaakte borduursels zijn, kan de pret niet drukken. Nomadicreation gaat over borduren op een nomadische manier en de artikelen die de deur uit gingen zijn allemaal gerelateerd: 4 zeer nomadische sieraden.

Ik heb al mijn zelfgemaakte spullen en nomadische sieraden op Etsy gezet en bedacht dat ik Markplaats ook onder mijn vleugels moest nemen. Zo gezegd, meteen verkocht. Maar toch, hoe fijn ook, ik wil me blijven richten op hand gemaakte spullen. Op creativiteit die zijn oorsprong vindt in nomadische stamen.

Ik heb drie nieuwe artikelen in de verkoop. Zoals ik al eerder zei in een voorgaande post; het zijn niet de meest gangbare producten. Een is te lang, een is te groot, een ander is veel te bewerkelijk en weer een is niet mooi genoeg. Kortom: er is niet goed genoeg over nagedacht. Lukraak beginnen is niet doordacht en dus niet slim.

Het komt omdat ik een enorme borduurdrift heb dat ik telkens de naald in een stuk stof steek en als een dolle stier begin te werken. Ik heb me nu op een algehele onthouding gezet waarin ik eerst ga ontwerpen. Bedenken, tekenen, kleuren en bezinken. Niet perse in die volgorde.

Tas ‘Brown field of Delhiness’

Brown field of Delhiness

Ik bedacht, toch ging er enig denkwerk aan vooraf zoals je ziet, dat een tas een mooie aanvulling op mijn startende oeuvre zou zijn. Ik maakte zowaar een papieren patroon en tekende bloemen geïnspireerd op een omslagdoek uit Delhi. Ik meet de juiste afstanden tussen de 4 bloemen die ik ging borduren, op dezelfde manier zoals gedaan is bij een heel oud tasje uit India. Een antiek tasje waarvan ik denk dat hij gemaakt is door een mannelijke saddhu; een persoon die enkel leeft voor het behalen van spirituele bevrijding, en dus zeeën van tijd heeft.

Link naar de Shop

Etui ‘Cathed in a Spiderweb’

Dit lijkt er meer op: een handig klein opbergzakje met een borduursel dat niet enorm veel tijd in beslag neemt (ik heb het dan over dagen). Over het borduur ontwerp is nagedacht, en is geïnspireerd op de kleding van de Kalash vrouwen in Noord Pakistan. Over de uitvoering is echter niet nagedacht, het is te lang. Ik was met dit ontwerp ook weer  gewoon begonnen: heb een zelf gemaakt rokje uit mijn kast aan stukken geknipt en ben op het voorpand gaan borduren. De rest ontvouwde zich vanzelf, en vandaar een wat onbruikbaar model.

Link naar de Shop

Buideltasje ‘Blinky Boy’

Blinky Boy

Telkens wanneer ik fiets, en dat is doorgaans ontzettend veel, mis ik een item. Een nogal oubollig en suf en eigenlijk heel fout item. Een buideltasje. Ik geloof dat synthetische, gladde buideltasjes in de sportieve sfeer best acceptabel zijn en voor een hippie meisje zijn ze dat natuurlijk altijd al geweest. Vandaar dit model. Ik fiets al een tijdje met een klein zelf gemaakt model en daar is nu dit grotere model uit geboren. De meest bruikbare spullen voor een tocht passen erin: wat toiletpapier, lippenbalsem, geld, pasjes en een zakdoekje zodat je niet telkens in je tassen hoeft te duiken.

Link naar de Shop

Visite kaartjes

Wanneer ik fiets en iemand mij een visite kaartje geeft heb ik meestal een gevoel van: ‘Dat zijn georganiseerde mensen!’ Ben ik ook georganiseerd? Niet echt, toch niet wanneer je geen ontwerpen maakt van je ontwerpen, of wanneer je Iran voor de derde keer binnen fietst zonder contant geld wanneer je weet dat er geen geldmachines voor buitenlandse bankkaarten zijn. Nu, echter heb ik me kunnen voorbereiden en heb ik ook zulke kaartjes. Want ik kan telkens wel een stukje papier afscheuren en daar mijn weblog op schrijven, maar wil ik een degelijk netwerk opbouwen rondom mijn Nomadicreation, dan lijkt me een kaartje op zijn plaats, zelfs voor iemand die geen ontwerpen maakt. Maar dat nu wel gaat doen!

Het zou fijn zijn om feedback te krijgen.

Blinky Boy's backsideNow I’m telling you in English:

I had a huge rebound this week. A feeling that my webshop took wings. As many as two packages I’d made ready for shipment. One  to Florida and one to a place in the Netherlands where I’ve never heard of. The world is big!

Four articles of Nomadicreation found their way from the house near the river Mark to faraway places. That they are not self-made embroideries, won’t spoil the fun for me. Nomadicreation is about embroidery in a nomadic way and the articles that I’ve send are all related: 4 very nomadic pieces of jewelry.

I’ve already put my handmade stuff and nomadic jewelry on Etsy and figured a Dutch kind of Ebay ‘Markplaats’ could offer me possibilities too. So to speak, I immediately sold some items. Yet, how elated I am, I will continue to focus on handmade products. Creativity which has its origins in nomadic tribes.

I have three new products in sales. As I said before in a previous post; they are not the most common products. One is too long, one is too large, another is much too laborious and another is not good enough. In short, not enough thoughts went on about designing it. Random start is not the same as designing and not always smart.

It’s because I have a huge embroidery drift that I pinch the needle in a piece of cloth and start stitching like a mad bull. I have now put myself to a complete self-restraint where I’m going to design first. Think, drawing, coloring and have it settle in. Not necessarily in that order.

Bag ‘Brown field of Delhiness’

I thought -there was some thinking in advance as you can see- that a bag would be a nice addition to my work. I actually made a paper pattern and drew flowers inspired by a shawl from Delhi. I measure the correct distance between the four flowers, that I was going to embroider the same way as has been done with a very old bag from India. An antique pouch that I think was made by a male saddhu; a person who lives only to achieve spiritual liberation, and therefore has plenty of time.

Link to the Shop

Pouch ‘Catched in a Spiderweb’

This seems more like it; a handy little pouch with an embroidery that does not take up a lot of time (I talk about days). The embroidered design is thought through, and is inspired by the clothing of Kalash women in northern Pakistan. Considering what this design could be used for has been neglected, thus it turned out to be too long. With this design, again, I just begun: took a self-made skirt from my closet, cut it to pieces and started embroidery on the front. The rest unfolded itself, and hence a somewhat unusable model.

Link to the Shop

Waist pouch ‘Blinky Boy’

Whenever I ride my bicycle, and that’s usually a lot, I miss one particular item. A rather corny and silly, and actually quite ‘wrong’ item. A waist pouch. I believe a synthetic smooth waist pouch is acceptable in the sporty sphere and they, of course, have always been a hippie item. Hence this model. I cycled a while with a small self-made model and from there a larger model has been born. Such a pouch is adequate for most useful stuff for a ride: some toilet paper, lip balm, money, cards and a handkerchief; now you don’t have to dive into your bags all the time.

Link to the Shop

Business cards

When I cycle and someone hand me over their own personal cycling-business card, one feeling arise: “These are organized people!” Am I organized? Not really, at least not if you do not design your design, or if you cycle into Iran for the third time without cash when you know there are no cash machines for foreign bank cards. Now, however, I am able to prepare myself and I also have such cards. Sure, I can always tear a piece of paper and scribble my blog address on it, but I want to build a solid network around Nomadicreation. It seems to me a card is better in place, even for someone who does not design. But now is going to do!

I really appreciate feedback.

You may share your opinion...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s